Ολοκληρωμένα προγράμματα

Στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου αναζητούμε, διεκδικούμε και αξιοποιούμε τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους προγραμμάτων που υλοποιούνται σε συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς.Οι ενέργειες σε αυτό τον τομέα συντονίζονται από το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων του Κ.Π.Ε. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα πλέον αντιπροσωπευτικά, που ήδη έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί ή υλοποιούνται.


 

Εθνικά Προγράμματα

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου
monada

 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου», με φορέα υλοποίησης το Κ.Π.Ε. στα πλαίσια του Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006, Μέτρο 2.3  «Ενέργειες πρόληψης - ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης» με συγχρηματοδότηση 75% από το Ε.Κ.Τ. και 25% από Εθνική Συμμετοχή για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.

Το παρόν έργο υλοποιείται από το 2007 ως σήμερα και η χρηματοδότησή του έχει ενταχθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Διεθνή Προγράμματα

Συναισθηματική νοημοσύνη για μαθητές προσχολικής ηλικίας

«Συναισθηματική νοημοσύνη για μαθητές προσχολικής ηλικίας»,  ως εταίρος στη διακρατική συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση 2007-2013 (Συμπράξεις Comenius Regio),Αύγουστος 2011 – Ιούλιος 2013.